Zadzwoń +48 500 673 673 Adres ul. Bartoka 20, Łódź


Nie posiadasz konta? Kliknij tutaj, aby się zarejestrować.

Regulamin

I. Definicje
 1. Aplikacja – oprogramowanie i serwis https://www.pina.com.pl/ w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez Corner Tomasz Józefacki i rozpowszechniany pod nazwą „pina.com.pl”, dostępny w sieci Internet w domenie http://pina.com.pl. Aplikacja przeznaczona jest dla Klientów i służy do rezerwowania Usług przez Klientów w celu zawierania umów o świadczenie Usług przez Usługodawcę.
 2. Klient, Użytkownik – osoba fizyczna, która dokonała zamówienia w Aplikacji w celach niezwiązanych z jej działalności gospodarczą lub zawodową, w celu korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca – Corner Tomasz Józefacki
 4. Zamówienie – proces wieloetapowy polegający na złożeniu Zamówienia w Aplikacji. Czynność ta odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza Zamówienia zgodnie z podanymi opisami pól formularza, a następnie zatwierdzenia tegoż formularza.
 5. Profil – profil stworzony przez Klienta w Aplikacji.
 6. Usługa, Usługi – usługi oferowane za pomocą Aplikacji przez Usługodawcę – przygotowanie oraz dostarczanie zamówionych przez Klienta potraw i napojów.
 7. Corner Tomasz Józefacki – Corner Tomasz Józefacki ul.Bartoka 20 92-547 Lódź NIP 729 11 38 065 Regon 471582773, będąca administratorem Aplikacji oraz posiadająca prawa autorskie do Aplikacji.
II. Zakres usług
 1. Corner Tomasz Józefacki udziela Klientom dostępu do Aplikacji umożliwiającej zawieranie umów o świadczenie Usług. Za pośrednictwem Aplikacji Klienci mogą dokonywać Zamówienia Usługi. Aplikacja dostępna jest w sieci Internet w domenie http://pina.com.pl.
 2. Corner Tomasz Józefacki będzie dbać o zapewnienie prawidłowej dostępności Aplikacji jak również o jak najszybsze i niezwłoczne usuwanie wszelkich awarii spowodowanych błędnym działaniem Aplikacji. Klientom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zapewnienia stałej i nieprzerwanej dostępności Aplikacji.
 3. Corner Tomasz Józefacki nie pobiera od Klientów żadnych opłat za korzystanie z Aplikacji.
III. Klient
 1. Klientem może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 15 lat i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego na utworzenie Konta. Dokonując procesu Zamówienia osoba niepełnoletnia oświadcza, że posiada zgodę, o której mowa powyżej.
 2. Poprzez Zamówienie Klient akceptuje Regulamin.
 3. Poprzez Zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych przy Zamówienia.
 4. Poprzez Zamówienie Klient wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem Aplikacji lub bezpośrednio od pina.com.pl powiadomień związanych z korzystaniem z Aplikacji oraz jej funkcjonowaniem, w szczególności dotyczących zawarcia umowy z Usługodawcą (np. potwierdzenie Zamówienia lub jego anulowanie).
 5. Klient zobowiązany jest do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych wymaganych podczas Zamówienia oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony pina.com.pl.
 6. Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez Klienta dobrowolnie. Klient wprowadzając dane do Aplikacji oświadcza, że jest uprawniony do ich umieszczenia i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie informacje i dane udostępnione przez Klienta w Aplikacji powinny być prawdziwe. Klient powinien powstrzymać się od umieszczenia danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 7. Klient wyraża zgodę na to, że Usługodawca będzie kontaktować się z nim bezpośrednio na podany przez Klienta podczas Zamówienia adres email lub nr telefonu.
 8. Klient zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji tylko w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Klient zobowiązany jest do niepodejmowania działań zakłócających pracę Aplikacji. Klient nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić i łamać zabezpieczeń Aplikacji, jak również nie może wywierać negatywnego wpływu na Aplikację powodując jej uszkodzenia lub doprowadzając do jej przeciążenia.
 9. Zakazane jest umieszczanie w Aplikacji informacji sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami. Zakazane jest również umieszczanie zdjęć naruszających prawo, o charakterze pornograficznym, jak również sprzecznych z dobrymi obyczajami. W razie naruszenia tego punktu Corner Tomasz Józefacki jest uprawniona do usunięcia danych albo zdjęcia, czasowego zablokowania możliwości Zamawiania dla Klienta.
 10. Klientowi nie wolno kopiować, modyfikować i rozpowszechniać oraz reprodukować całości lub części Aplikacji.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Aplikacji oraz za treści umieszczone w Aplikacji. Naruszenie prawa przez Klienta podczas korzystania z Aplikacji, zwalnia Corner Tomasz Józefacki z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich. Klient zobowiązany jest do pokrycia w stosunku do Corner Tomasz Józefacki szkody oraz wszelkich kosztów, jakie Corner Tomasz Józefacki poniesie w przypadku naruszenia prawa, zasad korzystania
  z Aplikacji lub Regulaminu przez Klienta.
 12. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Corner Tomasz Józefacki, jeżeli osoby trzecie będą dochodzić swoich roszczeń w związku z naruszeniem prawa przez Klienta.
IV. Zamówienie Usługi przez Klienta i Płatności Online
 1. Za pośrednictwem Aplikacji Klient może dokonać Zamówienia Usługi. Zamówienie Usługi potwierdzana jest automatycznie w postaci komunikatu w Aplikacji.
 2. Poprzez Zamówienie Usługi dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą, której wykonanie regulują właściwe przepisy prawa, z zastrzeżeniem możliwości anulowania Zamówienia przez Klienta.
 3. Zamówienie Usługi może zostać anulowana przez Klienta, jeżeli taka możliwość została przewidziana przez Usługodawcę poprzez oznaczenie danej Usługi. Anulowanie Zamówienia może nastąpić tylko na warunkach określonych przez Usługodawcę przy danej Usłudze. Anulowanie Zamówienia z zachowaniem warunków określonych przez Usługodawcę jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy przez Klienta, którego skutki regulują właściwe przepisy prawa.
 4. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Usługę bezpośrednio Usługodawcy na warunkach wskazanych przez Usługodawcę przy danej Usłudze.
 5. Płatności Online są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.
 6. Płatności Online są obsługiwane przez PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068, KRS 0000347935
V. Uprawnienia i odpowiedzialność Corner Tomasz Józefacki
 1. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń do Corner Tomasz Józefacki lub też żądania udostępnienia danych Klienta przez uprawnione organy lub przez podmiot zamierzający dochodzić roszczeń, Corner Tomasz Józefacki jest uprawniona do zapoznania się ze stanem faktycznym oraz do ewentualnego zabezpieczenia i przekazania danych Klienta i innych informacji zamieszczonych w Aplikacji, niezbędnych do realizacji i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub spełnienia żądań.
 2. Corner Tomasz Józefacki nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w funkcjonowaniu Aplikacji wynikłe z przyczyn niezależnych od Corner Tomasz Józefacki,
  2. problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Aplikacji lub z usług oferowanych za jej pośrednictwem,
  3. autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji zamieszczonych w Aplikacji przez Użytkowników oraz przekazywanych pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Aplikacji,
  4. szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z funkcjonowaniem Aplikacji lub ich działalnością w niej, w tym związane z naruszeniem przez nich Regulaminu, nieuprawnionym wykorzystaniem danych udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji, podaniem danych i informacji nieprawdziwych, niekompletnych, nieaktualnych, lub zaniechaniem ich aktualizacji,
  5. szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem przez nich umów zawartych za pośrednictwem Aplikacji,
  6. szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich,
  7. szkody spowodowane działaniem osób trzecich,
  8. szkody spowodowane w związku z brakiem zdolności Użytkowników do zawierania umów za pośrednictwem Aplikacji oraz w związku z niewypłacalnością Użytkowników,
  9. szkody poniesione przez Klientów w związku z zablokowaniem dostępu do Aplikacji.
 3. Corner Tomasz Józefacki ponosi odpowiedzialność wobec Klientów wyłącznie za szkody poniesione przez Klientów na skutek korzystania z Aplikacji, które powstały wyłącznie z winy umyślnej Corner Tomasz Józefacki.
 4. Corner Tomasz Józefacki jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Aplikacji w celu przeprowadzenia jej naprawy lub modernizacji bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Klientów. Przywrócenie funkcjonowania Aplikacji nastąpi niezwłocznie po przeprowadzeniu wyżej wymienionych czynności.
VI. Środki Techniczne
 1. W celu korzystania z Aplikacji konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej. Skorzystanie z usług pina.com.pl za pośrednictwem Aplikacji wymaga aktywnego połączenia z Internetem. Korzystanie z Aplikacji na urządzeniu mobilnym wymaga dysponowania sprawnym urządzeniem mobilnym. Klient we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymogów
  technicznych urządzenia mobilnego, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu urządzenia mobilnego, innych urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz koszty połączenia z Internetem, ponosi w całości Klient.
 2. pina.com.pl posługuje się plikami typu "cookies", które umożliwiają gromadzenie informacji związanych z korzystaniem z Aplikacji. Pliki "cookies" to pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających Aplikację, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania z Aplikacji. Brak włączonej obsługi plików "cookies" może powodować nieprawidłowości lub utrudnienia w funkcjonowaniu Aplikacji.
 3. System do prawidłowego działania wymaga:
  • przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Vivaldi, Microsoft Edge, Safari lub innej aktualnej na dzień użycia zgodnej z obowiązujacymi standardami,
  • włączonej obsługi “cookies”,
  • włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.
VII. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane za pomocą poczty elektronicznej,       na adres: pina@pina.com.pl lub telefonicznie pod nr 500673673

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: datę i czas zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, adres e-mail lub nr telefonu wnoszącego reklamację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 7 dni po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu. W przypadku braku możliwości zachowania powyższego terminu Usługodawca informuje o tym fakcie osobę składającą reklamację, podając przyczynę przedłużenia terminu, jak również przewidywany czas udzielenia odpowiedzi.

4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną / SMS-em  na adres poczty elektronicznej / nr telefonu podany w reklamacji.

VII. Postanowienia końcowe
 1. Corner Tomasz Józefacki zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej http://pina.com.pl
 2. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje od dnia opublikowania tekstu jednolitego Regulaminu.
 3. Corner Tomasz Józefacki zastrzega, że Aplikacja oraz wszelkie teksty oraz elementy graficzne umieszczone przez Corner Tomasz Józefacki w Aplikacji stanowią przedmiot jej praw autorskich lub praw wynikających z licencji.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.04.2019.
Klauzula Informacyjna RODO

Używamy plików cookies i innych technologii dla celów reklamowych, statystycznych i dla wygody używania strony. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych przez administratora strony, którym jest "Corner" Tomasz Józefacki z siedzibą w Łodzi przy ul. Bartoka 20.

Proszę pamiętać, że zawsze mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookie lub uzyskać dodatkowych informacji o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących  Wam prawach w naszej Polityce Prywatności.

Kontynuując korzystanie z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo na to zgodę.

 

Czytaj treść polityki prywatności
x
Polityka Plików Cookies

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies. Czytaj więcej.